Monday, July 13, 2009

Kuijk, Otto & Van Veen, Bart - Martin Luther King: Moord in Memphis


Tekst: Otto Kuijk

Fotoverhaal en research: Bart van Veen

Geschreven tussen 22 en 30 april 1968

Druk: Holland-Breumelhof N.V. - A'dam

© 1968 Teleboek N.V., Bussum - Holland

Foto's onder meer afkomstig van: ABC-Press, Apis, Associated Press, Black Star, Camera Press, Henri Cartier-Bresson, Cornell Capa, Dalmas, Peter Hunter, Karsh of Ottawa, Life, Magnum, Nationaal Fotopersbureau, Reporters Associés, United Press International, Universal News Organisation.

Ondanks zeer zorgvuldig naspeuren is het niet in alle gevallen mogelijk gebleken de bezitters van het copyright te achterhalen. Voor zover dit niet is gelukt, verzoeken wij eventuele rechthebbenden zich met de uitgever in verbinding te stellen.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke ander wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means, without written permission from the publishers.

No comments: