Wednesday, July 15, 2009

Bradbury, Ray - Fahrenheit 451


Oorspronkelijke titel:
Fahrenheit 451
Daarnaast zijn opgenomen De Lange Jaren (The Long Years)
uit de bundel The Martian Chronicles en
Een Geluid als van Onweer (A Sound of Thunder)
uit de bundel The Golden Apples of the Sun

Vertaald door C. Buddingh'

Tweede druk

© 1962 by Het Spectrum
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.
No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher.
Prisma-boeken, Prisma-juniores, Prisma-kinderpockets, Aula en Pictura-boeken worden uitgegeven door Uitg. Het Spectrum N.V., Utrecht/Antwerpen

No comments: