Friday, December 5, 2008

Horion, Freddy - Monster Zonder Waarde?


© 1981 Uitgeverij Lotus, Leopoldstraat 43, Antwerpen
Boekverzorging Anne Ausloos
Omslagfoto's © ROL
Druk Catherine Press, Brugge

Niets uit deze uitgave mag door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

No part of this book may be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm or any other means, without written permission from the publisher.

D/1981/2500/10
ISBN 90 6290 993 0

No comments: