Sunday, October 12, 2008

Myncke, Prof. Dr. H. & Vandenberghe, Prof. Dr. H. - Geluid en Geluidshinder


© 1975, Stichting Leefmilieu v.z.w.
Arenbergstraat 7, 1000 Brussel
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke toestemming van de uitgever.
No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publishers.
D/1975/0055/34
ISBN 90 289 0054 3

No comments: