Tuesday, January 6, 2009

De Waele, Prof. Dr. J. P. - Daders van Dodingen - Vergelijkende Analyses


Interuniversitaire Reeks
Criminologie en Strafwetenschappen

Onder redactie van: Paul Cosyns, VUBrussel; Jules d'Haenens, RUGent; Lieven Dupont, KULeuven; Christian Eliaerts, VUBrussel; P. Hebberecht, RUGent; Christine Van Den Wijngaert, UIAntwerpen; Tony Peters, KULeuven; Lode van Outrive, KULeuven; Lode Walgrave, KULeuven.

In deze reeks worden studies opgenomen die beschouwd kunnen worden als een belangrijke bijdrage tot de ontplooiing van de criminologie en de strafwetenschappen. Zij is opgevat als een open reeks: elke discipline en wetenschapsvisie, elk mens- en maatschappijbeeld kan aan bod komen. De voorkeur gaat uit naar studies die grensverleggend werken, omwille van de behandelde thematiek, de toegepaste methode of omwille van de oorspronkelijke benaderingswijze.

Reeds verschenen delen:

 1. Beginselen van behoorlijke strafrechtsbedeling - L. Dupont
 2. Opdat de macht een toevlucht zij? - C. Fijnaut
 3. De bescherming voorbij - L. Walgrave
 4. Psycho-sociale implicaties van de lange vrijheidsstraf - J. Goethals
 5. Arbeidsinspectie: overheidszaak of privé-aangelegenheid - P. Ponsaers en R. De Cuyper
 6. Overheen jeugd en recht - G. De Bock
 7. Inkomensderving als geldstraf - A.A. Wijffels
 8. Jeugdwerkloosheid, delinquentie en maatschappelijke kwetsbaarheid - N. Vettenburg, L. Walgrave en J. Van Kerkvoorde
 9. Zelfdoding en hulpverlening - P. Cosyns en R.A. Pierloot (editors)
 10. Dostojevski criminoloog? - S. Gutwirth
 11. Criminologie: wetenschap én ideologie - H. Van Bostraeten
 12. De maatschappelijke marginalisering van het slachtoffer van misdrijven - G. Cuyvers
 13. De korte gevangenisstraf - S. Snacken
 14. De toelating van raadslieden tot het politiële verdachtenverhoor - C. Fijnaut
 15. Actuele problemen van strafrecht - A. De Nauw, J. D'Haenens en M. Storme (editors)
 16. Landloperij, bedelarij en thuisloosheid - W. Depreeuw
 17. De strafrechtelijke politiek gevoerd onder de socialistische Ministers van Justitie E. Vandervelde, P. Vermeylen en A. Vranckx - B. De Ruyver
 18. Jeugdbescherming en jeugdbeschermingsrecht - E. Verhellen
 19. Juryrechtspraak en psychologie - L. Van Langenhove


D/1990/2664/23
ISBN 90 6321 400 6

© 1990 Kluwer rechtswetenschappen en Gouda Quint

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotocopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

No comments: