Monday, November 3, 2008

Kloek, Prof. Dr. J. - Dialoog met de Criminele Psychopaat


Omslag: Walter Nikkels

© 1968 by Het Spectrum
No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publishers.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke toestemming van de uitgever.
Prisma-boeken, Aula-boeken, Marka-boeken, Prisma-compendia en Prisma-technica worden uitgegeven door Uitgeverij Het Spectrum N.V., Utrecht/Antwerpen.

No comments: