Saturday, August 16, 2008

Kamerbeek, Paul - Het Proces Hans Van Z.


© 1969 Uitgeverij P.R. van Amelrooij, Utrecht

Eerste druk 28 februari 1969

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this book may be reproduced in any form by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher.

No comments: